Vælg en side

Handelsbetingelser

§1 Definitioner
Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1 arbejdsdag = 7,5 timer.
Ved leveringsdag forstås den dag, hvor løsningen stilles til rådighed for kunden til test eller endelig ibrugtagning.
Ved system/løsning forstås det programmel, der skal leveres i henhold til nærværende kontrakt.

§2 Leveringsforpligtelser
Leverandøren skal levere det system, der er omfattet af leveringsaftalen.

§3 Leveringstid
Hele systemet skal afprøves og overtages samlet på den aftalte afleveringsdag, der i produktionsplanen er angivet som sidste dag i en aftalt testperiode.

§4 Driftsprøve
Kunden skal afsætte de nødvendige ressourcer til at gennemføre test af systemet og af de evt. rettelser, som udføres i den aftalte testperiode.

§5 Priser
Alle priser er i danske kroner. Priserne er eksklusiv moms gældende på debiteringstidspunktet.

Stk. 5.1 Den samlede kontraktsum
Den samlede kontraktsum indtil leveringsdagen fremgår af tilbud / ordrebekræftelse. Funktionaliteter, tilføjelser og ændringer herudover, som kommer til i løbet af produktionsperioden eller herefter, debiteres særskilt.

§6 Garantier
Stk. 6.1 Generel garanti
Leverandøren garanterer, at arbejde i forbindelse med udvikling eller tilpasning af programmel er udført i overensstemmelse med god programmeringsskik og i øvrigt i overensstemmelse med god praksis indenfor edb-verdenen.

Stk. 6.2 Hæftelse for underleverandører
Leverandøren hæfter for sine underleverandørers produkter, tjenesteydelser og vedligeholdelse efter nærværende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne forhold. Leverandørens hæftelse ophører dog ved garantiperiodens udløb. Leverandøren holder kunden skadesløs for alle krænkelser af tredjemands rettigheder samt for eventuelle patenterede ophavsrettigheder, som programmellet eventuelt rummer.

Stk. 6.3 Garantiperiode
Alt programmel, der leveres til kunden i henhold til nærværende kontrakt, er undergivet leverandørens garanti. Garantiperioden andrager 1 år, der regnes fra leveringsdagen.

§7 Kundens forhold
Kunden forpligter sig til at stille de nødvendige menneskelige ressourcer til rådighed for leverandøren i forbindelse med implementering og tilretning af systemet.

Lever kunden ikke op til sine forpligtelser i henhold til kontrakten – herunder med hensyn til levering af support, data, dokumentation mv., forpligter leverandøren sig til løbende og skriftligt at gøre kunden opmærksom herpå.

Såfremt leverandøren kan dokumentere at blive forsinket grundet de i ovenstående afsnit nævnte forhold, er leverandøren berettiget til at udskyde sine frister i de herved nødvendiggjorte antal dage.

§8 Force majeure
Hverken leverandøren eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består herefter ingen yderligere krav mellem parterne.

§9 Ændringer i systemet
Såfremt kunden eller tredjemand udfører ændringer af programmel, eller tilslutter/indlægger andet udstyr/programmel der øver indflydelse på systemets rette funktioner, er leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse, i den udstrækning det er rimeligt begrundet. Genskaber kunden den oprindelige situation, forbliver leverandørens forpligtelser bestående.

§10 Kundens ret til programmel
For programmel udviklet til kunden erhverver kunden brugsretten, og retten til at foretage tilpasning og udvikling, men ikke retten til at overdrage eller videresælge det udviklede til tredjemand.

Ved kundens overtagelse af standardprogrammel erhverver kunden brugsretten.
Leverandøren bevarer ophavsretten til programmel udviklet til kunden samt retten til at genanvende den opnåede generelle viden overfor tredjemand.

Kunden er uberettiget til at kopiere det leverede programmel og dokumentation vedrørende dette i videre omfang end nødvendigt for systemets drift og sikkerhed.

§11 Tavshedspligt
Leverandøren og kunden, deres personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende modpartens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Ligeledes er kontrakten med bilag fortroligt materiale, således skal dokumenter og filer, som parterne overlader til hinanden, opbevares på forsvarlig vis, og må ikke fremvises eller overdrages til tredjemand uden forudgående aftale.

§12 Flytning af systemet
Kunden er berettiget til at flytte systemet til andre lokaler. Medfører flytningen ændrede vedligeholdelsesforhold, kan leverandøren kræve vedligeholdelsesvilkårene ændret i den udstrækning, det er rimeligt begrundet.

§13 Fortolkning
Overskrifterne til bestemmelserne i nærværende kontrakt er indsat alene af praktiske grunde. Ved fortolkning af kontrakten skal der bortses fra disse overskrifter. Henvisning til nærværende kontrakt eller til en bestemmelse deri omfatter også de til kontrakten hørende bilag henholdsvis de af disse bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse.

§14 Tvister
Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

§ 15 Brugerhotline
Brugerhotline omfatter hjælp til den almindelige, brugermæssige anvendelse af IPW Metazo-og IPW-baserede løsninger, herunder også kundespecifikke løsninger. Hotline omfatter ikke hjælp til fremstilling, ændring eller forståelse af skabeloner, typografier, rapporter, hændelser, tabeldefinitioner eller kildekoden bag IPW Metazo og IPW METAjour. Endvidere gælder hotline ikke til selvudviklede systemer og ej om hotline/support ifm. udvikling.

I de tilfælde, hvor der ikke er tegnet brugerhotline, eller hvor den er udløbet, debiteres serviceydelser med gældende timepris, dog minimum 0,5 time.

Brugerhotline kan genbestilles efter behov f.eks. ved personaleændringer.

§ 16 Vilkår for brug af Klippekort.
Klippekort kan anvendes til alle timevarer; løbende support, projektmøder, projektledelse og udviklingsopgaver.
Arbejds- og kursusdage kan afregnes, efter aftale, inkl. tid anvendt til forberedelse og opfølgning.
Klippekort kan ikke anvendes til kursus-arrangementer eller andre events med fast pris med undtagelse af IPW’s årlige kundeseminar.

§ 17 Sikkerhedskopiering
Stk. 17.1 Kunden er ansvarlig for sikkerhedskopiering, således at løsningen ved eventuelle nedbrud, uanset årsag, kan genetableres. Genetablering kan aldrig blive mere komplet, end omfanget af sikkerhedskopiering giver mulighed for.

Stk. 17.2 Leverandøren er uden ansvar for nedbrud og eventuelle følgevirkninger af enhver art.

§ 18 Brugerlicens
Software fra IPW Systems A/S er ikke underlagt brugerlicenser. Softwaren sælges til individuelle selskaber – defineret ved virksomhedens VAT-id/CVR-nr – og løsningen må anvendes ubegrænset af medarbejdere ansat på dette CVR-nr, samt af de kunder, leverandører og andre eksterne samarbejdspartnere, som er givet adgang til at anvende dele deraf. Licenser til brug i associerede selskaber kan tilkøbes.

§19 Obligatorisk serviceaftale 
Serviceaftalen er obligatorisk for den fortsatte drift af systemet. Serviceaftalen gælder for et helt kalenderår og afregnes i januar. Serviceaftalen kan kun opsiges i forbindelse med afvikling af systemet. Dette kan ske med 3 måneders varsel til en 1. januar. Ved serviceaftalens ophør må der ikke foretages nye registreringer i systemet.

§20 IPW Small Business
Løsninger etableret som IPW Small Business er undtaget fra §§ 12, 18 og 19, samt §17 stk 2.

Har du brug for hjælp?
X