Transparent

Handelsbetingelser

Generelle vilkår

1. Anvendelsesområde

1.1. Disse Handelsbetingelser finder anvendelse for alle ydelser leveret af IPW Systems A/S (herefter Leverandøren) til Kunden, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2. Ydelser omfatter alle former for produkter, leverancer, og services (samlet benævnt ”Ydelser”).

1.3. De øvrige vilkår til vores services som er beskrevet i afsnittet benævnt ”Servicevilkår”, gælder i tillæg til disse Handelsbetingelser, men kun når det angives specifikt, at de er gældende. Bestemmelserne i Servicevilkårene har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med Handelsbetingelserne. For det tilfælde, at et forhold ikke er reguleret af Servicevilkårene faldes tilbage på Handelsbetingelserne, og det som er angivet heri.

1.4. Handelsbetingelserne udgør en integreret del af aftalegrundlaget mellem Parterne. Eventuelle særlige aftaler indgået mellem Parterne har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med de almindelige Handelsbetingelser og Servicevilkårene.

1.5. Handelsbetingelserne og de relevante Servicevilkår gælder også for Ydelser der er afledt af eller på anden måde relateret til Ydelserne.

 

2. Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlaget omfatter enhver aftale om levering af Ydelser mellem Kunden og Leverandøren, uanset hvilket medie eller metode der blev anvendt ved aftalens indgåelse. Dette gælder uanset om aftalen er underskrevet, bekræftet via e-mail eller indgået på anden vis.

2.2. En aftale kan f.eks. indgås i medfør af en særskilt ordre, det underskrevne tilbud, samarbejdsaftaler, statement of Work (SOW), e-mail eller lignende, der indeholder oplysninger om Ydelserne, omfanget, prisen og/eller særlige vilkår, der er gældende for Ydelserne

2.3. Hver enkelt aftale udgør en individuel aftale, som er adskilt fra andre aftaler, der er indgået mellem parterne.

2.4. Kundens indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre Leverandøren skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2.5. Parterne anerkender, at der eksisterer krydsvirkninger mellem aftalerne. Enhver form for misligholdelse, mangler, forsinkelse, ophør eller lignende forhold vedrørende Ydelserne under en given aftale vil have indvirkning på samtlige øvrige aftaler.

2.6. Ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse på eller beregnes ikke individuelt for hver enkelt aftale. Ansvarsbegrænsningerne gælder på tværs af samtlige aftaler og har en samlet virkning.

 

3. Ydelser

3.1. Leverandøren skal levere ydelserne som defineret i ordrebekræftelsen eller det underskrevne tilbud til Kunden i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser. Levering sker dog altid under forudsætning af Kundens betaling af samtlige vederlag, gebyrer, omkostninger og udgifter således som disse forfalder til betaling.

3.2. Leverandøren er alene ansvarlig for egne ydelser og dermed ikke for andre ydelser herunder opgaver eller forpligtelser, som Leverandøren ikke udtrykkeligt og skriftligt har påtaget sig i en aftale mellem Leverandøren og Kunden. Leverandøren hæfter dog for egne underleverandører i samme omfang som for egne forhold i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser.

3.3. Oplysninger tilvejebragt af Kunden i prislister, annoncer, tidligere tilbud, på hjemmesider eller mundtligt, samt eventuelle vilkår eller betingelser i købsvilkår eller et tilsvarende dokument leveret af Leverandøren, finder ikke anvendelse for Ydelserne, medmindre de er en del af aftalegrundlaget.

 

4. Kundens forpligtigelser

4.1. Kunden skal opfylde sine forpligtelser som aftalt i aftalegrundlaget, samt bidrage og deltage i det omfang, det med rimelighed kan forventes, eller som Leverandøren til enhver tid anmoder om, herunder i relation til ressourcer og i forbindelse med implementering og tilretning af systemet. Manglende deltagelse af Kunden således at Leverandøren kan opfylde sine forpligtelser i aftalt tid og omfang udgør fordringshavermora efter dansk rets almindelige regler herom.

4.2. Kunden bemyndiger sin til enhver tid værende systemansvarlige eller anden relevant kontaktperson til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden, herunder afgive ordrer, indgå konkrete aftaler og foretage fravigelser fra aftalegrundlaget.

4.3. Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at Ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde Kundens behov, krav og forventninger. Ønsker Kunden udvikling af programkode dokumenteret, skal dette fremgå af aftalen.

4.5. Kunden er berettiget til at flytte systemet til andre lokaler. I det omfang en sådan flytning indebærer ændrede forudsætninger for Leverandøren til at udføre vedligeholdelse, kan Leverandøren kræve vilkårene ændret, herunder i forhold til betaling.

4.6. Kunden skal minimere risikoen for tab af eller skade på Kundens IT-systemer, herunder ved at tegne fornøden forsikring, foretage tilstrækkelig backup af data og sikre, at Leverandøren gøres skriftligt bekendt med eventuelle sikkerhedsbestemmelser og øvrige retningslinjer, som er gældende for adgangen til Kundens IT-systemer, før Leverandøren får adgang dertil.

 

5. Levering

5.1. Levering anses for at være sket, når systemet er afprøvet og godkendt af Kunden, eller senest når Kunden har taget dele af systemet i brug. Kunden må alene tilbageholde sin godkendelse ved væsentlige funktionsmangler. Ved alene mindre mangler i forhold til det aftalte betragtes aflevering som sket og Leverandøren har da ret til at afhjælpe manglerne inden for rimelig tid i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om afhjælpning.

5.2. Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkelig og skriftligt bekræftet af Leverandøren.

 

6. Priser, betaling og ejendomsforbehold

6.1. Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms, og plus offentlige afgifter samt kørsel diæter, opholdsudgifter mv. Der vil forekomme tillæg ved aftalt arbejde udenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som mandag-torsdag kl. 07:00-17:00 og fredag kl. 07:00-16:00 bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, mellem jul og nytår og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. En arbejdsdag er svarende til 7,5 timer.

6.2. Samtlige priser og beløb angivet af Leverandøren er udelukkende estimater og anses ikke for bindende for Leverandøren, medmindre det specifikt fremgår, at der er givet fast pris.

6.3. Den samlede kontraktsum indtil leveringsdagen fremgår af Leverandørens ordrebekræftelse. Efterfølgende ændringer i funktioner, tilføjelser, ekstra arbejde og øvrige ændringer til det oprindeligt aftalte afregnes særskilt.

6.4. Medmindre andet er aftalt, sker fakturering efter medgået tid og opgøres periodisk. Betaling forfalder netto 14 dage. Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal skriftligt meddeles Leverandøren inden 10 kalenderdage efter fakturadato. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Kunden.
Er der aftalt en betalingsplan forfalder beløbene til betaling i henhold til denne.

6.5. Abonnementer faktureres for 3 måneder forud og kan ikke refunderes ved opsigelse i abonnementsperioden.

6.6. Fra forfaldsdagen debiteres morarente svarende til den højest tilladte rente under den til enhver tid gældende rentelov.

6.7. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Leverandøren. Leverancen har, medmindre andet aftales, en karakter, hvor Kunden alene opnår en brugsret til det købte. Denne brugsret overgår alene til Kunden, når købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt rettidigt af Kunden.

6.8. Leverandørens priser prisreguleres hvert år den 1. januar i henhold til nettoprisindekset 1. november foregående år. Dette omfatter timepriser og produktpriser samt alle løbende aftaler som fx abonnementer, 1.level support, ERFA og Hosting.

6.9. Leverandøren forbeholder sig ret til prisreguleringer. Afgivne tilbud har derfor kun en gyldighed på højst 3 måneder, hvorefter Leverandøren kan hæve sine priser med virkning for det afgivne tilbud.

 

7. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

Generelt

7.1. Hver part har de rettigheder og beføjelser, der er til rådighed i henhold til gældende lovgivning, medmindre andet er aftalt, herunder i aftalegrundlaget

7.2. Kunden skal undersøge Ydelserne uden ugrundet ophold efter leveringstidspunktet og medvirke til aflevering heraf.

7.3. Ved Kundens ibrugtagning af Ydelserne, herunder eventuelle delydelser, anses Kunden under alle omstændigheder for at have godkendt Ydelserne, herunder eventuelle delydelser, senest pr. den dato, hvor Kunden begynder at bruge Ydelserne eller delydelserne.

7.4. Kundens misligholdelsesbeføjelser, herunder for mangler og forsinkelse, bortfalder, hvis Leverandøren ikke har modtaget reklamation herom højst 10 hverdage efter misligholdelsen blev opdaget, eller burde være blevet opdaget.

 

Reklamation

7.5. En Ydelse er mangelfuld, hvis den ikke i al væsentlighed opfylder de specifikationer, der er anført i aftalegrundlaget, idet det forudsættes, at IT-ydelser aldrig kan være fuldstændig fri for fejl, mangler eller afbrydelser.

7.6. Hvis Kunden opdager en mangel inden for Garantiperioden, defineret som 12 måneder fra leveringstidspunktet, som ikke kunne konstateres ved brug og test i henhold til punkt 5.1, skal Kunden uden ugrundet ophold jf. punkt 7.4 efter opdagelsen af manglen sende en skriftlig reklamation til Leverandøren. Efter udløbet af Garantiperioden har Kunden ingen mulighed for at gøre krav gældende vedrørende mangler, erstatning eller garanti eller andre beføjelser.

7.7. Har Kunden reklameret over et forhold, som efterfølgende viser sig ikke at udgøre en mangel, for hvilket Leverandøren er ansvarlig for, skal Kunden godtgøre Leverandøren for den tid, der er medgået og eventuelle øvrige omkostninger forbundet med Leverandørens arbejde.

7.8. Såfremt der er forsinkelse eller mangler, som Leverandøren er ansvarlig for, og Kunden har reklameret rettidigt i henhold til punkt 7.2 og 7.4, er Leverandøren berettiget til at foretage afhjælpning, genlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag og/eller betale en rimelig kompensation til Kunden efter eget valg. Kunden har dog ikke mulighed for at ophæve kontrakten og kræve købesummen tilbage.

7.9. Hvis Kunden lader afhjælpning eller omlevering foretage af tredjemand uden Leverandørens skriftlige samtykke, bortfalder alle Kundens misligholdelsesbeføjelser.

 

Ansvar og ansvarsbegrænsning

7.10. Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Handelsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

7.11. Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader. Indirekte tab og følgeskader omfatter blandt andet, men ikke udelukkende; tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.

7.12. Leverandørens samlede forpligtelser til at kompensere Kunden ved mangler eller lignende, herunder det samlede potentielle erstatningsansvar som Leverandøren kan pådrage sig overfor Kunden er beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag, som Kunden de seneste 6 måneder har betalt for Ydelser fra Leverandøren. Dette gælder dog ikke for konsulenthjælp, jf. Servicevilkår afsnit 17. om Support.

7.13. De i pkt. 7.12 og 7.13 nævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde af, at tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed eller med forsæt.

7.14. Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold til aftaler indgået mellem Leverandøren og Kunden, såfremt disse helt eller delvist skyldes Kundens egen skyld efter dansk rets almindelige regler, eksempelvis tilfælde hvor forholdet skyldes (i) Kundens uagtsomhed eller misligholdelse af disse Handelsbetingelser og/eller parternes aftaler i øvrigt, (ii) Kundens øvrige leverandørers eller anden tredjemands forhold, som er forbundet med Kunden, (iii) Kundens brug af Ydelserne på en anden måde end forudsat, (iv) vira, hacking, trojanske heste, spyware, ransom ware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end Leverandøren, (v) hændelige begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, og (vi) tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Kunden eller til fordel for Kunden.

 

8. Ophør

8.1. Aftalegrundlagets varighed (og varigheden for eventuelle licenser og/eller ydelser, der tildeles i henhold hertil) er anført i aftalegrundlaget.

8.2. Opsigelse kan ske med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af en måned.

8.3. Ved opsigelse af Aftalegrundlaget, opsiges også tilkøbte Ydelser med samme opsigelsesvarsel (3 måneder + løbende måned), medmindre andet er aftalt specifikt eller følger af Servicevilkårene.

8.4. Ophør, uanset årsag, medfører ikke tilbagebetaling af allerede betalte beløb.

8.5. Ved aftalens ophør må der ikke foretages nye registreringer i systemet. Brugsretten ophører således definitivt og fortsat brug af Ydelser udgør en krænkelse af Leverandørens rettigheder, herunder immaterielle rettigheder til den pågældende Ydelse.

8.6. Abonnementer på softwaretilkøb til eksisterende installationer, kan tidligst opsiges efter 12 måneder

 

9. Force majeure

9.1. I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af forhold udenfor partens kontrol. Dette omfatter navnlig, men er ikke begrænset til, forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leveringsproblemer hos underleverandører, langtidssygdom hos nøglemedarbejdere, virus, hackerangreb mv, medmindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

9.2. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består herefter ingen yderligere krav mellem parterne, herunder har ingen part krav på erstatning fra den anden part.

 

10. Produktansvar

10.1. Leverandøren fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Leverandøren og Kunden ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Leverandørens leverancer.

10.2. Rejser tredjemand krav overfor Leverandøren ved tab opstået i forbindelse med produktansvar, forbeholder Leverandøren sig retten til at få omhandlende krav og de hermed forbundne omkostninger dækket fuldt ud af Kunden i det omfang, at skaden ikke skyldes fejl eller forsømmelse begået af Leverandøren.

 

11. Immaterielle rettigheder

11.1. Alle immaterielle rettigheder til Ydelserne tilhører alene Leverandøren, dennes underleverandører eller tredjemand.

11.2. Kunden erhverver, forudsat Kundens endelige og effektive betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til det leverede system med de yderligere begrænsninger, som følger nedenfor.

11.3. Software fra Leverandøren er ikke underlagt brugerlicenser og kan således frit anvendes af alle medarbejdere hos Kunden, som defineret og begrænset ved Kundens VAT-id/CVR.nr. Licenser til brug i associerede selskaber kan tilkøbes. Dette gælder ikke løsninger, som er etableret som IPW Small Business.

11.4. Der gælder separate betingelser for Kundens anvendelse af Ydelserne, i det omfang de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til ydelserne tilhører tredjemand (f.eks. tredjemandssoftware og/eller -hardware) eller er software ejet af Leverandøren, for hvilken Leverandøren har fastsat eller fastsætter særskilte licensvilkår. I sådanne tilfælde erhverver Kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de af tredjemand eller Leverandøren til enhver tid fastsatte separate vilkår og betingelser, herunder licensvilkår for software ejet af tredjemand eller Leverandøren.

11.5. Leverandøren er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som Leverandøren opnår i forbindelse med levering af Ydelserne til Kunden. Leverandøren er således i relation til tredjemand berettiget til at udvikle, fremstille, levere og forhandle identiske eller lignende ydelser.

11.6. Kunden beholder i alle tilfælde ejendomsretten til sine egne data. Dette gælder også, når Kunden køber Hosting af Leverandøren, og når Kunden lægger data over i Leverandørens ydelser.

 

12. Fortrolighed

12.1. Leverandøren og Kunden, deres personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende modpartens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

12.2. Ligeledes er kontrakten med bilag fortroligt materiale, således skal dokumenter og filer, som parterne overlader til hinanden, opbevares på forsvarlig vis, og må ikke fremvises eller overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale.

 

13. Lovvalg og værneting

13.1. Alle tvister mellem Leverandøren og Kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.

 

14. Databehandling

14.1. Når Leverandøren foretager behandling af personoplysninger på vegne af Kunden, f.eks. i form af Hosting af softwareløsning, vil Leverandøren være databehandler for den pågældende behandling og Kunden vil være dataansvarlig. Leverandøren behandler kun Kundens personoplysninger efter nærmere instruks. Kunden er bl.a. ansvarlig for, at der foreligger lovlig instruks og behandlingsgrundlag for personoplysninger, som Leverandøren behandler på Kundens vegne.

14.2. Leverandøren og Leverandørens underleverandører er berettiget til at behandle personoplysninger vedrørende kontaktpersoner hos Kunden, herunder navn og kontaktoplysninger. Leverandørens formål med at behandle disse oplysninger er at være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. Dette er f.eks. i forhold til administration af kunderelationer, betalingstransaktioner og afholdelse af aftalte kurser.

14.3. Med henblik på at sikre beskyttelsen af Kundens personoplysninger vil Leverandøren træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Leverandøren og dennes underleverandører vil behandle Kundens personoplysninger fortroligt. Leverandøren vil opbevare Kundens personoplysninger i op til 5 år efter afslutningen af forretningsforholdet af hensyn til almindelige forældelsesfrister.

14.4. Leverandørens nærmere behandling af personoplysningerne på vegne af Kunden er særskilt reguleret i databehandleraftale.

14.5. Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende Persondatapolitik på Leverandørens hjemmeside.

 

Servicevilkår

15. Anvendelsesområde

15.1. Disse Servicevilkår udgør en integreret del af Aftalegrundlaget og finder anvendelse for Leverandørens levering af Ydelser.

 

16. Opdatering

16.1. Leverandørens levering af software er omfattet af en aftale, som omfatter opdatering og servicering af Leverandørens software, kaldet Opdatering. De i aftalegrundlaget angivne forpligtelser for Leverandøren udgør alene indsatsforpligtelser, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Opdatering er obligatorisk for den fortsatte drift af systemet. Denne gælder for et kalenderår og afregnes i januar.

16.2. Opdatering omfatter ikke opdatering af Kundens servere, applikationer og 1. level support til løsningen.

16.3. Kunden er ansvarlig for drift og vedligehold af egne servere og netværkskomponenter, samt backup af data. Kunden er ligeledes ansvarlig for, at tekniske krav til løsningen er kompatible med Kundens IT-miljø. De tekniske systemkrav er anført i aftalegrundlaget. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende systemkrav på Leverandørens hjemmeside.

16.4. Betaling for Opdatering udgør årligt et beløb svarende til 20% af den pris, som Kunden betalte for systemet ”Systemprisen”. Denne prisreguleres hvert år i januar.

16.5. Softwaretilkøb og specialudvikling tillægges systemprisen og vil forøge den efterfølgende pris for årlig opdatering med 20% af prisen for de(n) pågældende tilkøb og udviklinger.

16.6. For abonnementsaftaler er Opdatering for de af abonnementet omfattede Ydelser inkluderet i den løbende betaling, og opsigelse følger de gældende vilkår for opsigelse af abonnementsaftalen.

16.7. Specialudvikling til løsningen vil medføre en stigning af den årlige abonnementspris svarende til 20% af værdien af specialudviklingen. Stigningen vil blive tillagt abonnementsaftalen fra 1. januar efter levering. Abonnementsaftalen prisreguleres hvert år i januar.

16.8. Opsigelse af Opdatering følger betingelserne om ophør af aftalegrundlaget og kan derfor kun ske i forbindelse med afvikling af hele systemet.

16.9. Dokumentation for de tiltag der omfatter Opdatering kan fremvises til kunden mod betaling. Denne afregnes pr. forbrugt tid, medmindre andet er aftalt mellem Leverandøren og Kunden.

 

17. IPW Support

17.1. IPW Support er tilgængelige i gældende åbningstider via telefon og e-mail.

17.2. Alle henvendelser til IPW Support er betalbare ydelser.

17.3. Supportydelser faktureres efter gældende timepriser, minimum 30 minutter.

17.4. Kunden skal fremsende tilstrækkelig dokumentation for effektiv sagsbehandling.

17.5. Support ydes ud fra den bedste viden på vejledningstidspunktet og på baggrund af de oplysninger Kunden har forelagt.

17.6. Ved komplekse sager kan der blive behov for tekniker og/eller IPW Konsulent.

17.7. Support omfatter ikke fremstilling, ændring, udvikling eller kodning af Kundens løsning, dette anses som en betalbar timeydelse

17.8. U/B (uden beregning) henvendelser omfatter rapportering og afhjælpning af systemfejl i standard IPW-software, forespørgsler vedrørende standard ydelser og funktionalitet samt rapportering af forbedringsforslag til standard IPW-software.

 

18. First Level Support (1. level support)

18.1. First level support for IPWs standard softwarepakker (IPW Standard, IPW Plus, og IPW Premium) inkluderer 1. Level support i den løbende betaling.

18.2. Hvis kunden ikke er omfattet af IPWs standard softwarepakker, kan vedkommende tilkøbe 1.level support.

18.3. 1.Level support udføres af en IPW Supporter via e-mail eller telefon og kan anvendes af én central administratorbruger hos kunden. Den omfatter hjælp til den almindelige, brugermæssige anvendelse af IPWs standard softwareløsninger og kan besvares af IPW Support uden længerevarende sagsbehandling (inden for 0,5-1 time)

18.4. Eksempler på, hvad der er inkluderet i 1.level support, kan findes på IPWs Supportsite via ipwsystems.dk

18.5. 1.level support omfatter ikke introduktion til anvendelse af løsningen og kan ikke benyttes som et alternativ til træning. Det omfatter heller ikke hjælp til rådgivning og sparring til løsningsspecifik opsætning eller konfigurering eller udførelse af ændringer i eksisterende opsætning.

18.6. Eksempler på, hvad der ikke er inkluderet i 1.level support, kan findes på IPWs Supportsite via ipwsystems.dk

18.7. Hjælp, der ikke er inkluderet i 1.level support, tilbydes af en IPW Konsulent eller tekniker pr. telefon, online eller på arbejdsdage. Det faktureres efter forbrugt tid eller trækkes på klippekort.

18.8. 1.level support kan genbestilles efter behov, f.eks. i forbindelse med personaleændringer.

18.9. IPW forbeholder sig retten til at kunne justere betingelserne for 1.level support, såfremt tidsforbruget kontinuerligt (minimum seks måneder) overstiger gennemsnitligt to timer pr. måned

 

19. Hosting

19.1. Leverandøren tilbyder Hosting af Kundens data.

19.2. Ved Hosting tilkøbt til abonnementsaftaler følger opsigelsen af Hostingaftalen de gældende vilkår for opsigelse af abonnementsaftalen.

19.3. Hosting udenfor abonnementspakker købes for 12 måneder ad gangen og betales årligt forud for den aftalte idriftsættelsesdato.

19.4. Hosting udenfor abonnementspakker fornyes automatisk hvert år og kan opsiges med 3 måneders varsel til ophør ved udgangen af indeværende hosting-periode.

19.5. Hvis Leverandøren er ansvarlig for at hoste Kundens data, er Kunden selv ansvarlig for at eksportere ønsket data ud af softwaren, inden aftalen ophører. Hvis Kunden ønsker konkret bistand i forbindelse med overgangen til en ny leverandør i forbindelse med aftaleophør, vil denne bistand blive leveret efter medgået tid.

 

20. Klippekort

20.1. Leverandøren tilbyder klippekort til Kunden, som kan anvendes til alle time-afregnede ydelser, såsom support, projektmøder, projektledelse og mindre udviklingsopgaver.

20.2. Medmindre andet aftales, kan klippekortet ikke anvendes til kursusarrangementer eller andre events med fast pris.

20.3. Klippekort er gyldige i 24 måneder fra fakturadato.

 

21. Aflysning og udskydelse af time-afregnede ydelser

21.1. Ved aflysning eller udskydelse af en aftale om konsulent-, udvikler- eller teknisk bistand mindre end 5 arbejdsdage før den aftalte dato betales 50% af det aftalte honorar.

21.2. Ved aflysning eller udskydelse mindre end 1 arbejdsdag før den aftalte dato betales det fulde honorar.

 

22. Version

22.1. Nærværende Handelsbetingelser er senest opdateret i juni 2023.

 

bool(false)

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.