Transparent

Handelsbetingelser

 1. Anvendelsesområde

1.1. Disse Handelsbetingelser finder anvendelse for alle ydelser leveret af IPW Systems A/S (herefter Leverandøren) til Kunden, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2. Kundens indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre Leverandøren skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

1.3. Såfremt der i forholdet mellem Kunden og Leverandøren er indgået særskilt aftale, herunder f.eks. en Samarbejdsaftale eller en Scope of Work (SoW), finder nærværende betingelser tillige anvendelse. I det omfang, der er modstrid mellem nærværende betingelser og den konkrete aftale, har den konkrete aftale dog forrang.

1.4. Kunden bemyndiger sin til enhver tid værende systemansvarlige eller anden relevant kontaktperson til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden, herunder afgive ordrer, indgå konkrete aftaler og foretage fravigelser fra aftalegrundlaget.

 1. Ydelser

2.1. Leverandøren skal levere ydelserne som defineret i ordrebekræftelsen eller det underskrevne tilbud til Kunden i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser, idet levering dog altid sker under forudsætning af Kundens betaling af samtlige vederlag, gebyrer, omkostninger og udgifter således som disse forfalder til betaling.

2.2. Leverandøren er alene ansvarlig for egne ydelser og dermed ikke for andre ydelser herunder opgaver eller forpligtelser, som Leverandøren ikke udtrykkeligt og skriftligt har påtaget sig i en aftale mellem Leverandøren og Kunden. Leverandøren hæfter dog for egne underleverandører i samme omfang som for egne forhold i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser.

2.3. Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at ydelserne er tilstrækkelige til at opfylde Kundens behov, krav og forventninger. Ønsker Kunden udvikling af programkode dokumenteret, skal dette fremgå af aftalen. Medmindre andet er aftalt eller Leverandøren hoster Kundens data, bærer Kunden selv ansvaret for at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering af eksisterende data, så dataene kan genskabes ved eventuelle nedbrud.

2.4. Kunden er berettiget til at flytte systemet til andre lokaler. I det omfang en sådan flytning indebærer ændrede forudsætninger for Leverandøren til at udføre vedligeholdelse, kan Leverandøren kræve vilkårene ændret.

 1. Levering

3.1. Levering anses for at være sket, når hele systemet er afprøvet og godkendt af Kunden, eller i det omfang Kunden har taget systemet i brug. Levering anses under alle omstændigheder for sket, når Leverandøren meddeler Kunden, at de aftalte ydelser er stillet til rådighed for denne.

3.2. Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig og skriftligt bekræftet af Leverandøren.

 1. Priser, betaling og ejendomsforbehold

4.1. Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms, offentlige afgifter og kørsel. Der vil forekomme tillæg ved aftalt arbejde udenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret som mandag-torsdag kl. 07:00-17:00 og fredag kl. 07:00-16:00 bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, mellem jul og nytår og fredagen efter Kr. Himmelfartsdag. En arbejdsdag er svarende til 7,5 timer.

4.2. Samtlige priser og beløb angivet af Leverandøren er udelukkende estimater og anses ikke for bindende for Leverandøren.

4.3. Den samlede kontraktsum indtil leveringsdagen fremgår af Leverandørens tilbud. Efterfølgende ændringer i funktioner, tilføjelser og øvrige ændringer afregnes særskilt.

4.4. Medmindre andet er aftalt, sker fakturering efter medgået tid og opgøres ved hver måneds afslutning. Betaling forfalder netto 14 dage. Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal skriftligt meddeles Leverandøren inden 10 kalenderdage efter fakturadato. I modsat fald anses fakturaen for godkendt af Kunden.
Er der aftalt en betalingsplan forfalder beløbene til betaling i henhold til denne.

4.5. Abonnementer faktureres for 3 måneder forud og kan ikke refunderes ved opsigelse i abonnementsperioden.

4.6. Fra forfaldsdagen debiteres morarente på den højest tilladte rente under gældende lov.

4.7. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Leverandøren. Brugsretten overgår alene til kunden, når købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt rettidigt af Kunden.

4.8. Leverandørens priser prisreguleres hvert år den 1. januar i henhold til nettoprisindekset 1. november foregående år. Dette omfatter timepriser og produktpriser samt alle løbende aftaler som abonnements-, hotline-, hosting- og serviceaftaler.

4.9. Leverandøren forbeholder sig ret til ekstraordinære prisreguleringer. Afgivne tilbud har derfor kun en gyldighed på 3 måneder.

 1. Kundens forpligtelser

5.1. Kunden forpligter sig til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Leverandøren i forbindelse med implementering og tilretning af systemet.

 1. Undersøgelsespligt

6.1. Kunden er forpligtet til at besigtige og afprøve leverede ydelser hurtigst muligt efter levering og skriftligt godkende sådanne ydelser eller meddele Leverandøren, at Kunden ikke kan godkende ydelsen eller leverede delydelser. Såfremt Kunden ikke senest inden 10 kalenderdage efter levering af ydelsen eller en delydelse har gjort skriftlig og begrundet indsigelse over for Leverandøren, anses ydelsen eller den leverede delydelse for godkendt af Kunden.

6.2. Ved Kundens ibrugtagning af ydelserne, herunder eventuelle dele af ydelserne, anses Kunden under alle omstændigheder for at have godkendt ydelserne, herunder eventuelle delydelser, pr. den dato, hvor Kunden begynder at bruge ydelserne eller delydelser.

 1. Reklamation og beføjelser

7.1. Såfremt kunden inden for 1 år fra leveringstidspunktet (”Garantiperioden”) opdager en mangel, som ikke umiddelbart kunne konstateres ved i ibrugtagning og afprøvning, jf. pkt. 6.1, er Kunden forpligtet til at fremsætte skriftlig reklamation over for Leverandøren straks efter konstateringen af manglen. Efter udløbet af Garantiperioden er Kunden i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

7.2. Har Kunden reklameret over et forhold, som efterfølgende viser sig ikke at udgøre en mangel, for hvilket Leverandøren er ansvarlig for, skal Kunden godtgøre Leverandøren for den tid, der er medgået og even-tuelle øvrige omkostninger forbundet med Leverandørens arbejde.

7.3. Såfremt der foreligger forsinkelse eller mangler, for hvilke Leverandøren er ansvarlig, og Kunden har reklameret rettidigt, jf. pkt. 6.1 og 7.1, er Leverandøren efter eget valg berettiget til at (i) foretage afhjælp-ning, (ii) foretage omlevering, (iii) yde et forholdsmæssigt afslag og/eller (iv) betale en rimelig kompensation til Kunden.

7.4. Hvis Kunden lader afhjælpning eller omlevering foretage af tredjemand uden Leverandørens skriftlige samtykke, bortfalder alle Kundens misligholdelsesbeføjelser.

 1. Ansvar og ansvarsbegrænsning

8.1. Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Handelsbetingelser angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

8.2. Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader.

8.3. Leverandørens samlede ansvar for krav i henhold til en aftale, herunder erstatning, bod og/eller tilbagebetaling af betalte vederlag, er endvidere beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til det samlede vederlag, som Kunden de seneste 6 måneder har betalt for de ydelser, som et erstatningskrav fra Kunden relaterer sig til. Dette gælder dog ikke for konsulentydelser, jf. pkt. 15.4.

8.4. De i pkt. 8.2 og 8.3 nævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde af, at tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt.

8.5. Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold til aftaler indgået mellem Leverandøren og Kunden, såfremt disse helt eller delvist skyldes (i) Kundens uagtsomhed eller misligholdelse af disse Handelsbetingelser og/eller parternes aftaler i øvrigt, (ii) Kundens øvrige leverandører eller anden tredjemand, som er forbundet med Kunden, (iii) Kundens brug af ydelserne på en anden måde end forudsat, (iv) vira, hacking, trojanske heste, spyware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end Leverandøren, (v) hændelige begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, og (vi) tab, der er dækket af en forsikring tegnet af Kunden eller til fordel for Kunden.

8.6. Hvis ydelserne omfatter software, hardware og/eller andet udstyr udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra tredjemand, vil de ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, som er fastsat af en sådan tredjemand, være gældende for disse dele af ydelserne. Sådanne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser vil gælde i tillæg til de i disse Handelsbetingelser fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

 1. Force majeure

9.1. I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af forhold udenfor partens kontrol. Dette omfatter navnlig, men er ikke begrænset til, forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leveringsproblemer hos under-leverandører, langtidssygdom hos nøglemedarbejdere, virus, hackerangreb mv, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

9.2. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består herefter ingen yderligere krav mellem parterne.

 1. Produktansvar

10.1. Leverandøren fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Leverandøren og Kunden ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Leverandørens leverancer.

10.2. Rejser tredjemand krav overfor Leverandøren ved tab opstået i forbindelse med produktansvar, forbeholder Leverandøren sig retten til at få omhandlende krav og de hermed forbundne omkostninger dækket fuldt ud af Kunden i det omfang, at skaden ikke skyldes fejl eller forsømmelse begået af Leverandøren.

 1. Immaterielle rettigheder

11.1. Alle immaterielle rettigheder til ydelserne tilhører alene Leverandøren, dennes underleverandører eller tredjemand.

11.2. Kunden erhverver, forudsat Kundens endelige og effektive betaling af alle vederlag, omkostninger og udgifter, en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til det leverede system med de yderligere begrænsninger, som følger nedenfor.

11.3. Software fra Leverandøren er ikke underlagt brugerlicenser og kan således frit anvendes af alle medarbejdere hos Kunden, som defineret og begrænset ved Kundens VAT-id/CVR.nr. Licenser til brug i associerede selskaber kan tilkøbes. Dette gælder ikke løsninger, som er etableret som IPW Small Business.

11.4. Der gælder separate betingelser for Kundens anvendelse af ydelserne, i det omfang de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til ydelserne tilhører tredjemand (f.eks. tredjemandssoftware og/eller -hardware) eller er software ejet af Leverandøren, for hvilken Leverandøren har fastsat eller fastsætter særskilte licensvilkår. I sådanne tilfælde erhverver Kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de af tredjemand eller Leverandøren til enhver tid fastsatte separate vilkår og betingelser, herunder licensvilkår for software ejet af tredjemand eller Leverandøren.

11.5. Leverandøren er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som Leverandøren opnår i forbindelse med levering af ydelserne. Leverandøren er således i relation til tredjemand berettiget til at udvikle, fremstille, levere og forhandle identiske eller lignende ydelser.

11.6. Kunden beholder i alle tilfælde ejendomsretten til sine egne data. Dette gælder også, når Kunden køber hosting af Leverandøren, og når Kunden lægger data over i Leverandørens ydelser.

 1. Fortrolighed

12.1. Leverandøren og Kunden, deres personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende modpartens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

12.2. Ligeledes er kontrakten med bilag fortroligt materiale, således skal dokumenter og filer, som parterne overlader til hinanden, opbevares på forsvarlig vis, og må ikke fremvises eller overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig aftale.

 1. Lovvalg og værneting

13.1. Alle tvister mellem Leverandøren og Kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.

 1. Opdatering

14.1. Leverandørens levering af driftsydelser i form af service og support er omfattet af en aftale, som omfatter opdatering og servicering af Leverandørens installationer, kaldet serviceaftalen. Serviceaftalen omfatter dog ikke opdatering af Kundens servere, applikationer og bruger-spørgsmål til løsningen.

14.2. De i serviceaftalen angivne forpligtelser for Leverandøren udgør alene indsatsforpligtelser, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

14.3. Serviceaftalen er obligatorisk for den fortsatte drift af systemet. Serviceaftalen gælder for et kalenderår og afregnes i januar. Der kan kun ske opsigelse af serviceaftalen i forbindelse med afvikling af systemet og med 3 måneders forudgående varsel til den 1. januar i kalenderåret. Ved serviceaftalens ophør må der ikke foretages nye registreringer i systemet.

14.4. Kunden er ansvarlig for drift og vedligehold af egne servere og netværkskomponenter, samt backup af data, medmindre dataene er hostet hos Leverandøren. Kunden er ligeledes ansvarlig for, at tekniske krav til løsningen er kompatible med Kundens IT-miljø. De tekniske systemkrav kan findes her.

14.5. Serviceaftalens pris udgør 20% af værdien af systemet (Systempris). Tilkøb og specialudvikling tillægges systemprisen og vil forøge efterfølgende serviceaftaler svarende til 20% af merværdien af systemprisen. Serviceaftalen prisreguleres hvert år i januar måned.

14.6 For abonnementsaftaler er serviceaftalen inkluderet i den løbende betaling, og opsigelse følger de gældende vilkår for opsigelse af abonnementsaftalen. Specialudvikling til løsningen vil medføre en stigning af den årlige abonnementspris svarende til 20% af værdien af specialudviklingen. Stigningen vil blive tillagt abonnementsaftalen fra 1. januar efter levering. Abonnementsaftalen prisreguleres hvert år i januar.

 1. Support

15.1. Leverandøren stiller passende supportydelser til rådighed for Kunden. Support omfatter assistance til den almindelige, brugermæssige anvendelse af Leverandørens løsninger, samt kundespecifikke løsninger. Support omfatter navnlig ikke fremstilling, ændring eller forståelse af notifikationer, formularopbygning eller kildekoden bag løsningerne, samt til Kundens selvudviklede systemer og udvikling af systemer.

15.2. Leverandøren yder support med udgangspunkt i dennes bedste viden på vejledningstidspunktet. Vejledning sker på baggrund af de oplysninger Kunden har forelagt Leverandøren.

15.3. Supportydelser faktureres med gældende timepriser, medmindre andet er aftalt mellem Leverandøren og Kunden.

15.4. Et eventuelt ansvar for Leverandøren, som hidrører fra leverede konsulent-/support-ydelser er begrænset til det honorar, som Kunden har betalt til Leverandøren for den pågældende ydelse, jf. i øvrigt pkt. 8.2-8.3 om Leverandørens ansvarsbegrænsning.

 1. Brugerhotline

16.1. Leverandøren kan efter aftale og mod betaling stille en brugerhotline til rådighed for Kunden.

16.2. Brugerhotline omfatter hjælp til den almindelige, brugermæssige anvendelse af Leverandørens standardsoftware. Hotline omfatter ikke hjælp til fremstilling, ændring eller forståelse af notifikationer, formularopbygning eller kildekoden bag løsningerne. Endvidere gælder hotline ikke til Kundens selvudviklede systemer eller som hotline/support i forbindelse med udvikling eller i forbindelse med rådgivning om løsnings-specifikke konfigurationer.

16.3. Brugerhotlinen er kun til rådighed for Kundens superbrugere.

16.4. I de tilfælde, hvor der ikke er tegnet brugerhotline, eller hvor den er udløbet, debiteres supportydelser med gældende timepris, dog minimum 30 minutter.

16.5. Brugerhotline kan genbestilles efter behov f.eks. ved personaleændringer.

16.6 Ved abonnementsaftaler, dog ikke IPW Small Business, er brugerhotline inkluderet i den løbende betaling.

 1. Klippekort

17.1. Leverandøren tilbyder klippekort til Kunden, som kan anvendes til alle time-afregnede ydelser, såsom support, projektmøder, projektledelse og mindre udviklingsopgaver.

17.2. Medmindre andet aftales, kan klippekortet ikke anvendes til kursusarrangementer eller andre events med fast pris. Klippekortet kan dog anvendes til IPW’s årlige kundeseminar og kundespecifikke arbejds- og kursusdage efter aftale.

17.1.3. Klippekort er gyldige 24 måneder fra fakturadato.

 1. Hosting

18.1. Leverandøren tilbyder hosting af Kundens data.

18.2. Hosting købes for 12 måneder af gangen og betales årligt forud for den aftalte idriftsættelsesdato.

18.3. Hostingaftalen fornys automatisk hvert år og kan opsiges med 3 måneders varsel til ophør den efterfølgende idriftsættelsesdato.

18.4. Hvis Leverandøren varetager hosting af Kundens data, er Kunden i forbindelse med aftaleophør selv ansvarlig for at eksportere sin data ud af Leverandørens hostingmiljø, inden aftalen ophører. Såfremt Kunden i forbindelse med aftaleophør ønsker konkret bistand, f.eks. i forbindelse med overgangen til en ny leverandør, leveres denne bistand efter medgået tid.

18.5 Ved hosting tilkøbt til abonnementsaftaler følger opsigelsen af hostingaftalen de gældende vilkår for opsigelse af abonnementsaftalen.

 1. Databeskyttelse

19.1. Når Leverandøren foretager behandling af personoplysninger på vegne af Kunden, f.eks. i form af hosting af softwareløsning, vil Leverandøren være databehandler for den pågældende behandling og Kunden vil være dataansvarlig. Leverandøren behandler kun Kundens personoplysninger efter nærmere instruks. Kunden er bl.a. ansvarlig for, at der foreligger lovlig instruks og behandlingsgrundlag for personoplysninger, som Leverandøren behandler på Kundens vegne.

19.2. Leverandøren og Leverandørens underleverandører er berettiget til at behandle personoplysninger vedrørende kontaktpersoner hos Kunden, herunder navn og kontaktoplysninger. Leverandørens formål med at behandle disse oplysninger er at være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden. Dette er f.eks. i forhold til administration af kunderelationer, betalingstransaktioner og afholdelse af aftalte kurser.

19.3. Leverandøren vil gøre brug af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre beskyttelsen af Kundens personoplysninger. Leverandøren og Leverandørens underleverandører sikrer at behandle Kundens personoplysninger fortroligt. Leverandøren vil behandle Kundens personoplysninger, indtil 3 år efter forretningsforholdet er ophørt

19.4. Leverandørens nærmere behandling af personoplysningerne på vegne af Kunden er særskilt reguleret i databehandleraftale.

19.5. Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende Persondatapolitik på Leverandørens hjemmeside.

 1. Version

20.1. Nærværende Handelsbetingelser er senest opdateret i marts 2022.

 

Lad os finde den rigtige løsning til din virksomhed

Book et idémøde, se en demo og find ud af, om du vil have mere hjælp fra os. Det koster dig ikke noget.